Mobilya ve Dekorasyon Programı Ders İçerikleri

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI I. YARIYIL

- ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.

 

- TDB 1801 TÜRK DİLİ I

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi, Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi, şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

- YDB 1801 YABANCI DİL I

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.

- MAB 1801 MATEMATİK I

Birinci bölüm olan “Cebir” konulu bölümde; cebirsel işlemler, polinom ve özdeşlikler, rasyonel ifadeler ve oran orantı konuları ele alınmaktadır. “Denklemler ve Eşitsizlikler” konulu ikinci bölümde; denklem oluşturmak ve eşitsizlikler konularına yer verilmektedir. “Fonksiyonlar” konulu üçüncü bölümde meslekte temel fonksiyonlar, meslekte fonksiyon çeşit ve uygulamaları; dördüncü bölüm olan “Geometri” adlı bölümde meslekte temel geometri bilgiler, çokgen bilgi uygulamaları, süsleme şekilleri, daire, çember ve geometrik bilgi uygulamaları, meslekte koordinat sistemi ve konik cisim uygulamaları konuları işlenmektedir. “Logaritma“ konulu beşinci ve son bölümde ise logaritmik temel işlemler ve üstel fonksiyon işlemlerinin meslekte uygulamalarına yer verilmiştir.

- MBD 1001 TEKNİK RESİM

Birinci modül olan “Teknik Resim Çizmek” konulu bölümde doğru, dikme geometrik şekiller çizme, görünüş çıkarma işlemleri yapılmakta ve izdüşümü kavramı, ölçek ve çeşitleri, ölçülendirme kuralları, ölçülendirme elemanları: ölçü çizgisi, ölçü oku, ölçü sınır çizgisi, ölçü rakamları, özel ölçülendirme sembol ve harfleri konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Kesit ve Detay Çizmek” konulu bölümde ise kesit alma ve önemi, kesit çeşitleri, tam kesit, kısmi kesit, tarama çeşitleri, malzeme ölçü ve özellikleri ve detaylarda işaretlemeler konuları ele alınmaktadır.

- MBD 1003 MOBİLYA İMALAT, TEMEL İŞLEMLER  

“Kesme Yapmak” konulu birinci modülde el makineleri ile kesme ve delme ve ağaç işleri makineleri ile kesme işlemleri gerçekleştirilmektedir. İkinci modül olan “Rendeleme Yapmak” konulu bölümde el makineleri ve ağaç işleri makineleri ile rendeleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.  Üçüncü modül olan “Delik Delmek” konulu bölümde el makineleri ile kesme ve ağaç işleri makineleri ile delme konularına değinilmektedir. Son modül olan “Yüzey ve Kenar Şekillendirme”  konulu bölümde ise el makineleri ve ağaç işleri makineleri ile şekillendirme yapma konularına yer verilmektedir.

- BİP 1820 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri.

- MBD 1005 MESLEK ETİĞİ

Ahlak, Etik ve Meslek Etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.

- MBD 1501 AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ

Kereste Endüstrisi; Ağaç Malzemenin Kurutulması ve Korunması (Emprenye);
ileri tabakalı ağaç malzeme teknolojisi; Yonga levhalar; Lif levhalar; Doğal ve Yapay Kaplama Levhaları; Kontrplaklar; Kontratablalar; Lamine Ağaç Malzemeler.

- MBD 1503 AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR

Ahşap konstrüksiyonlarda göz önünde tutulacak hususlar, konut eylemleri, mekanları ve mobilyaları, mobilya tasarımı ve elemanları ile ilgili genel bilgiler, mobilyaların sınıflandırılması ve tarihi gelişimi, mobilya ve yapı elemanı üretiminde kullanılan malzemelerin tanıtımı, yardımcı malzemeler, ağaç malzeme birleştirme şekilleri, ağaç malzeme ve mobilya konstrüksiyonları, Konstrüksiyonlarda standardizasyon ve kalite özellikleri.

- MBD 1507 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

“İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” adlı birinci modülde iş güvenliği tanımı ve mevzuatı, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici tedbirler, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 2” adlı ikinci modülde ise; emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, iş güvenliği ve iş güvenliği ekipmanları, koruyucu ve önleyici tedbirler, iç ortam hava kalitesi, ilkyardım ve ilkyardım malzemeleri, koruyucu ilk yardım ve acil arama, atıklar ve atıkları sınıflandırma, atıkları depolama, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri ve tehlikeli atık yönetmelikleri konuları işlenmektedir.

- MBD 1505 AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ I

Ağaç işleme teknikleri, Kesiş teknikleri ile ilgili bilgiler. Ağaç işleme makinelerinin seçimi; Ağaç malzemenin işlenmesinde ortaya çıkan hatalar, Ağaç malzemenin işlenmesinde kullanılan makineleri ve özellikleri.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI II. YARIYIL

- ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAB TARİHİ II

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.

- TDB 1802 TÜRK DİLİ II

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri.

- YDB 1802 YABANCI DİL II.

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.

 

- MAP 1802 MATEMATİK II

Birinci modül olan “Matrisle ve Lineer Denklem Sistemleri” konulu bölümde matrisler ile ilgili meslek uygulamaları ve denklem sistemleri ile ilgili meslek uygulamaları konuları verilmektedir. İkinci modül olan “Olasılık” konulu bölümde olası durumları belirleme ile ilgili meslek uygulamalarına ve olayların olma olasılıklarını hesaplamalarla ilgili meslek uygulamalarına değinilmektedir. Üçüncü modül olan “Sayılar” konulu bölümde kümlerle ilgili mesleki uygulamalara, sayılarla ilgili mesleki uygulamalara ve ondalık kesirler ile ilgili mesleki uygulamalara yer verilmektedir. Son modül olan “Trigonometri” konulu bölümde temel trigonometri işlemleri ile ilgili mesleki uygulamalara ve trigonometrik fonksiyonlarla ilgili mesleki uygulamalara değinilmektedir

- MBD 1002 MESLEK RESİM I

Birinci modül olan “Serbest Elle Çizim Yapmak” konulu bölümde mesleki resim kavramının sınıflandırılması, serbest elle görünüş çizme, serbest elle kesit ve detay çizme ve serbest elle perspektif çizme işlemleri yapılmaktadır. Son modül olan “Tekil Mobilya Çizimi” konulu bölümde katman oluşturma, bilgisayar destekli tekil mobilya net resimleri çizme, kesit ve detay açıklamaları ile bilgisayar destekli tekil mobilya kesit ve detayı çizme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

- MBD 1004 MASİF MOBİLYA

Birinci modül olan “Eğmeçli Parça İmalatı” konulu bölümde; tek ve iki yönlü eğmeçli kesim ve eğmeçli yüzeylerin kaplanması konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Konstrüksiyon İşlemleri” konulu bölümde en birleştirme, köşe birleştirme, ayak kayıt birleştirme ve dişli birleştirme konuları anlatılmaktadır. Üçüncü modül olan “Büyük Mobilya İskelet Montajı” bölümünde ise tutkallama ve presleme konuları işlenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

- MBD 1006 ERGONOMİ

Birinci modül olan “Ergonomik Ürün” konulu bölümde insan anatomik yapısı ve ürün, insan antropometrik yapısı ve ürün konuları işlenmektedir. “Ergonomik Çevre” konulu ikinci bölümde; aydınlatma ve etkileri, yapay aydınlatma ve doğal aydınlatma, çalışma ortamı ve hava hareketleri, kişisel koruyucular ve giysiler çalışma ortamında gürültü konuları ele alınmaktadır. Son modül olan “İnsan, Makine, Çevre Uyumu” konulu bölümde ise, ergonomik çalışma tezgâh ölçüleri, ergonomi ve çalışma tezgâhı uyumu, ergonomik ahşap makine ölçüleri, ergonomi ve ahşap makine uyumu, atölyede ergonomik hareketler ve atölyede ergonomik hareket etmemenin sonuçları konuları işlenmektedir.

- MBD 1498 MESLEK STAJI

24 gün iş yerlerinde staj yaparlar.

- MBD 1502 DIŞ MEKAN MOBİLYALARI

Birinci modül olan “Emprenye” konulu bölümde emprenyenin tanımı, ağaç malzemenin dış mekanlarda maruz kalabileceği zararlara karşı dayanımının arttırılması, basınç uygulanmayan ve basınç uygulanan emprenye yöntemleri konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Oturma Grupları Üretimi” konulu bölümde sandalye yapımı, masa yapımı ve şezlong yapımı konuları ele alınmaktadır. Son modül olan “Kamelya Üretimi” konulu bölümde ise kamelya taşıyıcıları yapma, kamelya çerçeve panelleri yapma, kamelya çatısı yapma ve kamelya montajı yapma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

- MBD 1504 AKSESUAR TEKNİĞİ

Raylar, kulplar, makaslar, aydınlatma araçları vb.

 

- MBD 1506 AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ II

Kesme ve ölçülendirme makineleri, Rendeleme makineleri, Profil ve şekil verme makineleri, Tornalama ve delik delme makineleri, Kaplama hazırlama, birleştirme ve presleme, kenar kaplama ve bantlama makineleri, zımpara makineleri.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI III. YARIYIL

- MBD 2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

Birinci modül olan “Bilgisayar Destekli Temel Komutlar” konulu bölümde; ekran düzenleme komutları, çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenleme, “Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim Yapma” konulu ikinci modülde;  çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, düzenleme komutlarını kullanabilme, ölçülendirme komutları, ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, “BDÇ Programlarını Ortak Kullanmak” konulu üçüncü modülde ise; BDÇ programları arası veri dönüşümleri, yazıcı ayarları ve çıktı alma konularına yer verilmektedir. 

- MBD 2003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I

Birinci modül olan “CAM Programları İle Model Hazırlamak” konulu bölümde;  CAM programının 2B ve 3B CAD modülü, CAD - CAM veri dönüşümleri konuları işlenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. ”İki ve Üç Boyutlu CAM Programlarını Kullanmak” konulu ikinci modülde; CAM programının 2 ve 3 boyutlu CAD modülü konuları işlenmektedir. “CAM Yazılımı İle Dört Ve Beş Eksenli Parça İşleme” konulu üçüncü bölümünde; 4 ve 5 boyutlu CAD modülü konuları; “Cam Programları İle Kod Üretmek”  konulu dördüncü bölümde ise; CAM programları ile kod türetebilecek ve post processor seçimi, bilgisayardan tezgâha program aktarma ve tezgâhtan bilgisayara program aktarma konuları ele alınmaktadır.

- MBD 2005 MEKAN DONATI I

Birinci modül olan “Kapı İmalatı” konulu bölümde kapı tanımı, kapı çeşitleri, kapı kanadı yapma, kasa tanımı, kapı kasası yapma ve kapı montajı konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Pencere İmalatı” konulu bölümde pencere kanadı, pencere kasası, pencere montajı ve kullanılan kulp ve menteşeler ele alınmaktadır. Üçüncü modül olan “Panjur İmalatı” konulu bölümde panjur kasası yapma, panjur kanadı yapma ve panjur montajı yapma işlemleri ele alınmaktadır. Dördüncü modül olan “Merdiven ve Bölme Panelleri İmalatı” konulu bölümde merdiven tanımı, basamak yapma, rıht yapma, korkuluk yapım ve teknikleri, küpeşte yapım ve teknikleri ve merdiven montajı, ara bölme yapma ve bölme montajı yapma konularına değinilmektedir.

- MBD 2009 DÖŞEME YAPIMI

Birinci modül olan “İskelet Yapmak” konulu bölümde ahşap iskelet yapma ve metal iskelet hazırlama işlemleri ele alınmaktadır. İkinci modül olan “Beyazlama Yapmak” konulu bölümde sert zemin üzerine beyazlama, kolan zemin üzerine beyazlama ve yaylı zemin üzerine beyazlama işlemlerine değinilmektedir. Son modül olan “Yüzey Kaplamak” konulu bölümde kesim yapma, dikim yapma, çakım yapma ve montaj yapma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

- MBD 2011 AĞAÇ SÜSLEME TEKNİKLERİ

Birinci modül olan “Yüzey Oymacılığı” konulu bölümde el ile yüzey oyması, oyma kalemleri, bilenmesi ve uygulama yerleri, alçak ve derin yüzey oyma yapma, makine ile yüzey oyması, oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Dekupe Oyma” konulu bölümde dekupe oyma parçasını aplik veya aplike uygulaması ve dekupe işleminde kesme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Üçüncü modül olan “Ahşap Kakma”  konulu bölümde, kakma parçasını hazırlamak, kakmada yüzeye motif, zemini oluşturma ve kakma işleminde filato, “Marketri Yapmak” konulu dördüncü ve son modülde ise; marketride yüzeye desen yapma, kaplama parçalarını birleştirme ve filato yapma konuları hakkında bilgiler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

- MBD 2011 ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ

Birinci modül olan “Üst Yüzey İşlemleri Hazırlığı” konulu bölümde; yüzeye kullanılacak üst yüzey malzeme miktarının tespiti, üst yüzey gereç bilgisi, perdah yapma ve perdah kalitesini belirleme ve renk açma konuları işlenmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. “Renklendirme” konulu ikinci modülde, ahşap koruyucu maddeler ile renklendirme yapma, ağaç boyaları ve uygulamaları ve boya işlemleri uygulamalarına yer verilmektedir. Son modül olan “Koruyu Katman Oluşturma” bölümünde ise, koruyucu katman oluşturma, vernik sistemleri oluşturma, vernik uygulamaları, son kat uygulama, boya/vernik katmanlarında oluşan kusurlar konuları ele alınmaktadır.

- MBD 2013 MESLEKİ YABANCI DİL

“Temel Mesleki Kavram Ve Tanımlar” konulu birinci modülde; mobilya ve dekorasyon alanında sıklıkla kullanılan terim, kelime ve kavramlar, temel tanımlama kalıplarını kullanarak temel düzeyde tanımlamalar yapma, sayısal değer ve miktarlar, şekiller ve renkler, matematiksel terimler ve dört temel işlem konuları işlenmektedir. İkinci modül olan “Mesleki Yabancı Dil Bilgisini Kullanmak” konulu bölümde; etken, edilgen fiil yapıları, teknik metinlerdeki cümlelerde zaman fiil ilişkisi, mesleki dokümanlardaki cümle öğelerini sınıflandırma, mesleki metinlerde isimler, sıfatlar, zamirler ve noktalama işaretleri konuları ele alınmaktadır. Üçüncü modül olan “Çeviri Yapmak” konulu bölümde; yabancı dilde teknik yazışma konuları anlatılmaktadır. Dördüncü ve son modül olan “Görüşme Yapmak” konulu bölümde ise; iş görüşmesi ve sunum yapma konuları işlenmektedir.

-MBD 2501 MOBİLYADA MALİYET ANALİZİ

Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri, Maliyetlerin sınıflandırılması, Malzeme maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri, Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları, Sipariş maliyet sistemi, Safha maliyet sistemi, Standart maliyet sistemi, Değişken maliyet sistemi, Kararlar için maliyet bilgisi, Maliyet yönetimi yaklaşımları

- MBD 2813 İŞLETME YÖNETİMİ I

İşletme yönetimi ile ilgili kavramların, uygulamaların, teorilerin incelenmesi.

-MBD 2503 YAPIŞTIRICILAR

Yapışma teorisi; Doğal ve sentetik yapıştırıcılar; Yüzey hazırlama teknikleri; Yapıştırıcı test yöntemleri; UV ile sertleşebilen yapıştırıcılar.

- MBD 2801 İLK YARDIM

İlk yardım ile ilgili kavramlar ve insan vücudu ve işleyişi.

- MBD 2505 AHŞAP YAPILAR

Derste ahşap malzemelerin mekanik özellikleri, birleşim elemanları ve yönetmeliklere uygun tasarım kriterleri anlatılmaktadır.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI IV. YARIYIL

- MDB 2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II

Birinci modül olan “BDÇ Programları ile Nesne Oluşturmak” konulu bölümde katı modelleme yapma ve yüzey modelleme yapma işlemleri yapılmaktadır. Son modül olan “Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Çizim Yapmak-2” konulu bölümde mekan oluşturma ve model ve mekanın teknik çizimlerini oluşturma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

- MBD 2004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II

Birinci modül olan “CNC Tezgahları İşe Hazırlamak” konulu bölümde CNC freze tezgahını ve kontrol panelini kullanma, kesici takım seçme ve bağlama, kesici takım ayarı yapma ve iş parçasının sıfırlanma ayarı işlemleri gerçekleştirilmektedir. İkinci modül olan “CNC Tezgahlarını Programlamak” konulu bölümde işlem ve hazırlık komutlarını kullanma, basit-mutlak ve artışlı program yapma, çevrimleri kullanarak program yapma, alt program yapma ve tezgah parametrelerini kullanma işlemleri ele alınmaktadır. Son modül olan “CNC Tezgahlarda Üretim Yapmak” konulu bölümde simülasyon yapma, CNC tezgah alarm mesajlarına göre sorun giderme, parça işleme ve işlenmiş parçanın ölçü ve kontrolünü yapma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

- MBD 2008 MEKAN PROJESİ ÇİZİMİ

Birinci modül olan “Proje Çizmek” konulu bölümde standartlar ve ölçme teknikleri, röleve alma, yerleşim planları çizme ve ürün resimleri çizme işlemleri yapılmaktadır. Son modül olan “Maliyet Analizi” konulu bölümde proje icmal listelerinin hazırlanması ve ürün maliyetlerinin hesaplanması konularına değinilmektedir.

- MBD 2919 PANEL MOBİLYA İMALATI

Birinci modül olan “Ahşap Kaplamalı Levha Hazırlama” konulu bölümde levhaların ebatlandırılması ve kesimi, kaplama üretim yöntemleri ve kaplama hazırlanması, yüzeylerin kaplanması ve levhaların net ölçüsünde kesilmesi işlemleri yapılmaktadır. İkinci modül olan “Yapay Kaplamalı Levha Hazırlamak” konulu bölümde levhaları kesme, yüzey malzemelerini hazırlama, yüzeylerin kaplanması ve levhaları net ölçüsünde kesme işlemleri ele alınmaktadır. Üçüncü modül olan “Panel Levha Kenarlarını İşlemek” konulu bölümde masifleme, doğal kaplama ve PVC kaplama ve kenarları şekillendirme konuları ele alınmaktadır. Dördüncü modül olan “Levhalarda Konstrüksiyon İşlemleri Yapmak” konulu bölümde bağlantı elemanlarının deliklerinin delinmesi ve montajlarının yapılması ve mobilya iskeleti montajı yapma işlemleri ele alınmaktadır. Son modül olan “Aksesuarların Montajını Yapmak” konulu bölümde aksesuar çeşitleri, kapak montajı yapma, çekmece montajı yapma, baza montajı yapma ve taç montajı yapma konularına değinilmektedir.

- MBD 2006 MEKAN DONATI II

Birinci modül olan “Yer Döşemeleri İmalatı” konulu bölümde; parkeler ve çeşitleri, parke uygulamaları, parke ve süpürgelik montajı konuları işlenmekte ve uygulamaları yapılmaktadır. İkinci modül olan “Duvar Kaplamaları İmalatı” konulu bölümde; ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden lambri çeşitleri ve uygulamaları,  lambri çeşitleri ve lambri uygulamaları konularına değinilmektedir. “Tavan Kaplamaları İmalatı”  konulu üçüncü ve son modülde ise ahşap ve ahşap esaslı ürünlerinden  tavan çeşitleri ve uygulamaları, yapay malzemeden tavan kaplaması çeşitleri ve uygulamaları ve tavan kaplaması montajı konuları işlenmektedir.

- MBD 2012 ÜRETİM YÖNETİMİ

Birinci modül olan “İş Etüdü” konulu bölümde mobilya üretimi temel süreçleri, zaman ölçümü, hareketleri gösteren diyagramlar, iş örneklemesi, zaman etüdü, zaman standartları konularında bilgi verilmektedir. İkinci modül olan “Üretimi Planlama” konulu bölümde ise; iş ve makine kapasiteleri, makinelerde işlem maliyeti, optimal yükleme yapma, kalite spesifikasyonları, iş emirleri ve genel akış diyagramları  konularına değinilmektedir.

- RTV 2802 İLETİŞİM

Sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri

 

- İŞY 2814 İŞLETME YÖNETİMİ II

Birinci modül olan “Ekonomik Gösterge Analizi” konulu bölümde mikroekonomik verileri takip etme ve makroekonomik göstergeleri analiz etmek konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “İş Yeri Kurma” konulu bölümde, pazardaki boşlukları tespit etme, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçme,  yapılabilirlik çalışmalarını yürütme ve işletmenin çevresini tanıma konuları anlatılmaktadır. Üçüncü modül olan “İş Yeri Kuruluş İşlemleri” konulu bölümde talep analizi ve tahmini yapma, işletmenin kuruluş yerini,  hukuksal yapısını ve iş yerinin kapasitesini belirleme ile toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlama, tahmini gelir-gider hesabını yapma konularından bahsedilmektedir. Son modül olan “İş Yerinin Faaliyete Açılması” konulu bölümde ise, iş yeri ve üretim planı yapma, yatırımın kurulum işlemlerini yürütme, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açma konularına yer verilmektedir.

- MBD 2502 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Birinci modül olan “Sistem/Ürün Amaç ve Kapsamını Belirleme” konulu bölümde; çalışma konusunu seçmek, “Sistem/Ürün Konusunu Araştırma” konulu ikinci modülde; araştırma sonucunda elde edilen bilgileri sunmak, üçüncü modül olan “Sistem/Ürüne İlişkin Hesaplama/Yazılım” konulu bölümde; sistem fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak, gerekli malzemeleri seçmek, sistem akış şemasını hazırlamak, sistemin hesaplamalarını yapmak, eldeki verileri tekrar değerlendirmek, seçilen sistemdeki mekanizmaları tanımlamak, tasarlanan projenin imalat yöntemlerini belirlemek, sistemin elemanlarını veya mekanizmalarını tasarlamak, “Sistem/Ürünü Gerçekleştirme” konulu dördüncü modülde; sistemin/ürünün kurulumunu yapmak, “Sistem Analizi ve Tasarımı Yapmak” konulu beşinci ve son modülde ise;  sistemi/ürünü test etmek konularına değinilmektedir.

- SGP 2804 ÇEVRE KORUMA

Kirlilik çeşitleri[hava,su,toprak,gürültü] yönetmelikler, kişisel önlemler.

- MBD 2504 MOBİLYA TAMİR VE BAKIM

Mobilya üretim kusurları, mobilya yüzey işlemleri, mobilya paketleme, tamir ve bakım.

- MBD 1498 MESLEK STAJI

24 gün iş yerlerinde staj yaparlar.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.
TARİHİ-I
TÜRK DİLİ-I
YABANCI DİL-I
MATEMATİK-I
TEKNİK RESİM
MOBİLYA İMALAT. TEMEL İŞLEMLER
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
MESLEK ETİĞİ
AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ
AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II
TÜRK DİLİ-II
YABANCI DİL-II
MATEMATİK-II
MESLEK RESİM- I
MASİF MOBİLYA
ERGONOMİ
STAJ (4 hafta 24 işgünü)
DIŞ MEKÂN MOBİLYALARI
AKSESUAR TEKNİĞİ
AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ II
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I
BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -I
MEKÂN DONATI-I
DÖŞEME YAPIMI
AĞAÇ SÜSLEME TEKNİKLERİ-I
ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ - I
MESLEKİ YABANCI DİL
MOBİLYADA MALİYET ANALİZİ
İŞLETME YÖNETİMİ I
YAPIŞTIRICILAR
İLK YARDIM
AHŞAP YAPILAR
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II
BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -II
MEKÂN PROJESİ ÇİZİMİ
PANEL MOBİLYA İMALATI
MEKÂN DONATI- II
ÜRETİM YÖNETİMİ
İLETİŞİM
İŞLETME YÖNETİMİ II
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
ÇEVRE KORUMA
MOBİLYA TAMİR VE BAKIMI
STAJ (4 hafta 24 işgünü)

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI  HAFTALIK DERS TABLOSU  

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI  I. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

ATB1801

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I

Z

2

0

2

2

TDB1801

TÜRK DİLİ-I

Z

2

0

2

2

YDB1801

YABANCI DİL-I

Z

2

0

2

2

MAB1801

MATEMATİK-I

Z

2

0

2

2

MBD1001

TEKNİK RESİM

M

2

0

2

3

MBD1003

MOBİLYA İMALAT. TEMEL İŞLEMLER

M

3

3

6

7

MBD1820

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

M

3

0

3

3

MBD1005

MESLEK ETİĞİ

M

2

0

2

3

MBD1501

AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ

S

2

0

2

3

MBD1503

AHŞAP KONSTRÜKSİYONLAR

S

2

0

2

3

MBD1507

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

S

2

0

2

3

MBD1505

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ I

S

2

0

2

3

 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI II. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

ATB1802

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-II

Z

2

 

2

2

TDB1802

TÜRK DİLİ-II

Z

2

 

2

2

YDB1802

YABANCI DİL-II

Z

2

 

2

2

MAP1802

MATEMATİK-II

Z

2

 

2

2

MBD1002

MESLEK RESİM- I

M

2

 

2

3

MBD1004

MASİF MOBİLYA

M

3

3

6

6

MBD1006

ERGONOMİ

Z

2

 

2

2

MBD1498

STAJ (4 hafta 24 işgünü)

Z

 

 

 

6

MBD1502

DIŞ MEKÂN MOBİLYALARI

S

 

 

 

3

MBD1504

AKSESUAR TEKNİĞİ

S

2

 

2

3

MBD1506

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ II

S

2

 

2

3

 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI  III. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

MBD2001

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I

M

2

 

2

3

MBD2003

BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -I

M

2

 

2

2

MBD2005

MEKÂN DONATI-I

M

2

 

2

3

MBD2009

DÖŞEME YAPIMI

M

2

 

2

2

MBD2011

AĞAÇ SÜSLEME TEKNİKLERİ-I

M

3

3

6

6

MBD2007

ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ - I

M

2

 

2

3

MBD2013

MESLEKİ YABANCI DİL

M

2

 

2

2

MBD2501

MOBİLYADA MALİYET ANALİZİ

S

 

 

 

3

İŞY2813

İŞLETME YÖNETİMİ I

S

2

 

2

3

MBD2503

YAPIŞTIRICILAR

S

3

 

3

3

SGP2801

İLK YARDIM

S

2

 

2

3

MBD2505

AHŞAP YAPILAR

S

3

 

3

3

 

 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI IV. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

MBD2002

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II

M

2

 

2

3

MBD2004

BİLGİSAYAR DES. ÜRETİM (CAM) -II

M

2

 

2

3

MBD2008

MEKÂN PROJESİ ÇİZİMİ

M

3

 

3

3

MBD2010

PANEL MOBİLYA İMALATI

M

3

3

6

6

MBD2006

MEKÂN DONATI- II

M

2

 

2

3

MBD2012

ÜRETİM YÖNETİMİ

M

2

 

2

3

RTV2802

İLETİŞİM

S

 

 

 

2

İŞY2814

İŞLETME YÖNETİMİ II

S

2

 

2

3

MBD2502

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

S

3

 

3

3

SGP2804

ÇEVRE KORUMA

S

2

 

2

2

MBD2504

MOBİLYA TAMİR VE BAKIMI

S

2

 

2

3

MBD2798

STAJ (4 hafta 24 işgünü)

S

2

 

2

6

 

2. SINIF BAHAR YARIYILINDA 21 AKTS ZORUNLU, 9 AKTS SEÇMELİ KREDİSİ ALINACAKTIR.

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

mİNİMUM MEZUNİYET KREDİSİ 90 AKTS ZORUNLU, 30 AKTS SEÇMELİ OLMAK ÜZERE 120 AKTS KREDİSİDİR.

Yukarı Çık